Política de privacidade

A seguinte política de privacidade está destinada a informarte sobre como usamos a túa información persoal cumprindo coas disposicións e requisitos do Regulamento Xeral Europeo de Protección de Datos.

 

¿Quen é o responsable do tratamento dos teus datos?

Identidade: Concello de Cervo

NIF: P2701300B

Domicilio Social: Praza do Concello, s/n, CP 27891, Cervo

Teléfono: 982557777

Correo electrónico: concello.cervo@eidolocal.es

 

¿Con que finalidade tratamos os teus datos persoais?

No Concello de Cervo tratamos os teus datos persoais facilitados a través do formulario de contacto coa finalidade de responder á túa consulta e/ou remitirte a información que nos solicites. Así mesmo, informámosche de que o Concello de Cervo non levará a cabo toma de decisións automatizadas en relación cos datos persoais proporcionados.

 

¿Por canto tempo conservaremos os teus datos?

Conservaremos os teus datos persoais en tanto e canto sexan necesarios para responder á túa solicitude de información ou consulta, procedendo á súa supresión unha vez deixen de ter utilidade para a entidade ou no caso de que solicites a baixa ao Concello de Cervo, opoñéndote ou revogando o teu consentimento.

 

¿Cal é a lexitimación para o tratamento dos teus datos?

No caso de que solicites información a través da nosa páxina web a base legal para o tratamento dos teus datos é o consentimento explícito e inequívoco que nos facilitas mediante a aceptación explícita desta política de privacidade.

 

¿A que destinatarios se comunicarán os teus datos?

O Concello de Cervo non comunicará os datos persoais do interesado salvo en aquelas ocasións nas que exista unha obriga legal de cesión dos datos á Administración con competencia na materia. Non obstante, o Concello de Cervo pode compartir información persoal con aquelas empresas ou colaboradores que son esenciais para remitirte a información que nos solicitas, estes colaboradores subscribiron un contrato que garante a confidencialidade e seguridade dos teus datos. Non está previsto realizar transferencias internacionais dos teus datos persoais a terceiros países.

 

¿Cales son os teus dereitos cando nos facilitas os teus datos?

En virtude do establecido no RGPD podes solicitar:

Dereito de acceso: solicitar información daqueles datos persoais que dispoñamos.

Dereito de rectificación: comunicar calquera cambio nos teus datos persoais.

Dereito de supresión e ao esquecemento: solicitar a eliminación previo bloqueo dos datos persoais.

Dereito de limitación ao tratamento: restrinxir o tratamento dos datos persoais.

Dereito de oposición: podes retirar o consentimento do tratamento dos datos, opoñéndote a que se sigan tratando.

Dereito á portabilidade: solicitar unha copia dos datos persoais nun formato estruturado, de uso común e lectura mecánica para a súa transmisión a outro responsable.

Dereito a non ser obxecto de decisións automatizadas: solicitar que non se tomen decisións que se baseen unicamente no tratamento automatizado, incluíndo a elaboración de perfís, que produza efectos xurídicos ou afecte significativamente ao interesado.

Dereito a retirar o teu consentimento: en calquera momento sen que iso anule a lexitimación dos tratamentos que se teñan efectuado dende que se outorgou o consentimento ata que o teñas retirado.

 

Polo tanto, o Concello de Cervo infórmache que, en calquera momento e de forma gratuíta, podes exercer os anteditos dereitos mediante a solicitude dos modelos pertinentes no correo electrónico ou na dirección indicada no primeiro punto da presente política de privacidade.

 

Cada solicitude de exercicio de dereitos que nos presentes deberá conter no asunto a referencia “Exercicio dereitos RGPD” e incluír os seguintes datos: nome e apelidos, domicilio a efectos de notificación, fotocopia do Documento Nacional de Identidade ou Pasaporte, e petición concreta que se solicita. No caso de exercitarse en nome doutra persoa, deberase achegar un documento que acredite fehacientemente a representación ostentada.

 

Se consideras que algún dos dereitos anteriormente mencionados non foi respectado, terás dereito a presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos. (https://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-ides-idphp.php).