Organización Municipal

A organización municipal fai referencia á organización política do Concello, é dicir, ao conxunto de órganos que poden exercer funcións de carácter decisorio, informativo e consultivo.

 

  • Alcaldía: O alcalde é o presidente da corporación, dirixe a administración municipal e representa ao Concello. É elixido democraticamente polas persoas con dereito a voto nas eleccións municipais, que se celebran cada catro anos. Preside o Concello.

  • Tenencia de Alcaldía: Un tenente de alcalde é un concelleiro ao que o alcalde, en uso das facultades que lle atribúe a lei, nomea membro da Xunta de Goberno e lle recoñece capacidade legal para substituílo nos supostos que determina a lexislación, basicamente en caso de enfermidade, ausencia, dimisión ou falecemento.

  • Xunta de Goberno Local: É o órgano colexiado do equipo de goberno municipal. Está formada polo alcalde os tenentes de alcalde e os concelleiros por el designados. A súa finalidade é asistir ao alcalde nas súas atribucións e aquelas que lles encomende a carta municipal.

No caso de Cervo, a Xunta de Goberno está integrada por:

  • Dª Dolores García Caramés, Alcaldesa
  • Dª Manuela Méndez Álvarez, 1ª Tenente de alcaldesa
  • Dª. María Concepción Pilar Armada Carrete, 2ª Tenente de alcaldesa
  • Alfredo Antonio Fenández Casas, 3º Tenente de alcaldesa

Pleno: As sesións plenarias son as reunións oficiais que convoca o alcalde ou alcaldesa e ao que acoden todos os concelleiros e concelleiras da Corporación Local, tanto os do goberno como os da oposición. Presididos polo rexedor/a, celébranse polo menos unha vez ao mes de forma ordinaria, aínda que o alcalde pode convocar máis duna sesión ao mes, sendo as seguintes denominadas extraordinarias. A función do pleno é aprobar aquelas resolucións das comisións de traballo que sexan de maior importancia.

Corporación municipal

A corporación municipal de Cervo conta con representantes de tres formacións políticas dende as últimas eleccións municipais, celebradas en maio do 2023.

Esta corporación está composta por 11 concelleiros, incluída a alcaldesa, repartidos da seguinte maneira segundo os resultados dos comicios: Partido Popular (PP), 7 concelleiros; Partido Socialista de Galicia (PSdeG), 2 concelleiros; e Bloque Nacionalista Galego (BNG) 2 concelleiros.

O número de representantes de cada partido político na corporación está directamente relacionado co número de votos recibidos nas eleccións municipais en base á Lei D'Hont. Nos últimos comicios os resultados foron os seguintes: O Partido Popular (PP) recibiu un total de 1.804 votos; o Partido Socialista de Galicia (PSdeG) 578 votos e o Bloque Nacionalista Galego (BNG) 523 votos.

García Caramés, María Dolores
Alcaldesa Partido Popular (PP)
Méndez Álvarez, Manuela
1ª Tenente de alcaldesa, concelleira de Medio Ambiente, Obras e Ecoloxía Partido Popular (PP)
Fernández Casas, Alfredo Antonio
Delegado de Réxime interior, Emprego e Formación Partido Popular (PP)
Arias Díaz, Adrián
Delegado de Innovación e Emprendemento e Zona Rural Partido Popular (PP)
Armada Carrete, María Concepción Pilar
Delegada de Servizos Sociais, Muller e Igualdade, Sanidade e Educación Partido Popular (PP)
Rodríguez Pernas, David
Delegado de Deportes e Turismo Partido Popular (PP)
Balseiro Orol, José Manuel
Delegado de Seguridade Cidadá Partido Popular (PP)
Ramos Ben, María Lujan
Concelleira Partido Socialista de Galicia (PSdeG)
Díaz Docando, José Benito
Concelleiro Partido Socialista de Galicia (PSdeG)
Fernández Martínez, Diego
Concelleiro Bloque Nacionalista Galego (BNG)
Murado Sánchez, Zulema
Concelleira Bloque Nacionalista Galego (BNG)