Servizos sociais

Servizos sociais

Atención primaria

Prestacións socio-económicas:
 • Pensión non contributiva de xubilación
 • Complemento para titulares de PNC que residan nunha vivenda alugada
 • Fondo de Asistencia Social-Ancianidade

   

Programas:
 • Programa de axuda no fogar
 • Acollemento familiar para a terceira idade
 • Estadías temporais en residencias públicas
 • Programa de Respiro Familiar para coidadores de persoas en situación de dependencia
 • Termalismo Social IMSERSO 
 • Lecer e Benestar
 • Programa de vacacións para persoas maiores do IMSERSO
 • Xuntos polo Nadal

   

Servizos:
 • Transporte Adaptado: 065 - Servizo Galego de Apoio á Mobilidade Persoal
 • Xantar na casa
 • Teleasistencia-Telealarma
Programas
 • Reconocimiento de la situación de dependencia

 • Programa "Xuntos nos coidados" para cuidadoras/es no profesionales

   

Servicios
 • Servicio de ayuda en el hogar SAAD

 • Servicio de centro de atención diurna y de atención nocturna para personas en situación de Dependencia

 • Servicio de atención residencial para personas en situación de dependencia

 • Transporte Adaptado:065 - Servizo Galego de Apoyo a la Mobilidad Personal

 • Almorzar en la casa

 • Teleasistencia-Telealarma

   

Prestaciones socio-económicas
 • Prestaciones económicas SAAD

 • Libranza para la adquisición de servicios

 • Libranza para cuidados en el contorno familiar y apoyo a cuidadores/as no profesionales

Prestaciones Socio-económicas:
 • Complemento para titulares de PNC que residan en una vivenda alquilada

 • Pensión no Contributiva de Invalidez

 • Complemento de Tercera Persona

 • Prestaciones derivadas de la LISMI

   

Programas:
 • Programa de ayuda en el hogar

 • Reconocimiento del grado de discapacidad

 • Programa de Acogimiento Familiar de personas con discapacidad

 • Estadías temporales

 • Programa de Respiro Familiar para cuidadores de personas en situación de dependencia

 • Termalismo Social IMSERSO

 • Ocio y Bienestar

 • Campamentos de Verano para personas con discapacidad

 • Programa de vacaciones para personas con discapacidad (COGAMI)

   

Servicios: Transporte Adaptado:
 • 065 - Servicio Gallego de Apoyo a la Mobilidad Personal

 • Teleasistencia-Telealarma

Programas:
 • Programa de ayuda en el hogar

 • Programas de prevención y reinserción social

Emigrantes en el exterior

Prestaciones Socio-económicas:

 • Prestación por razón de necesidad a favor de los españoles residentes en el exterior.

 • Ayudas para gastos extraordinarios de emigrantes.

 • Ayudas asistenciales individuales para los gallegos en el exterior

   

Emigrantes retornados

Prestaciones Socio-económicas:

 • Ayudas destinadas a atender situaciones de extraordinaria necesidad de los españoles retornados.

 • Pensión asistencial por ancianidad para españoles de origen retornados.

 • Ayudas extraordinarias a emigrantes gallegos/as retornados/as.

Prestaciones Socio-económicas:
 • Apoyo a familias en situaciones carenciales graves con menores a cargo

 • Prestación económica de pago único por hijos e hijas menores de 3 años

 • Ayuda económica a través de la "tarxeta benvida" para las familias con hijos/as nacidos en el año 2017

   

Exenciones/Bonificaciones:
 • Título de Familia Numerosa

 • Carné familiar

   

Programas:
 • Programa de ayuda en el hogar

 • Programa de Educación Familiar

 • Acogimiento Familiar

 • Medidas de Medio Abierto

 • Puntos de Encuentro

 • Mediación Familiar

 • Programa de integración familiar

Prestaciones Socio-económicas:
 • Prestaciones periódicas de apoyo a las mujeres que sufren violencia de género

 • Ayuda económica para mujeres víctimas de violencia de género

   

Programas:
 • Orden de protección de las víctimas de la violencia doméstica

 • Programa de atención psicológica a mujeres víctimas de violencia doméstica

 • Programa gallego de acompañamiento a la víctima de violencia de género (Rodela)

 • Abramos el Círculo: atención psicológica para hombres con problemas de control y violencia

 • Programa de prevención y asistencia a las víctimas de trata de mujeres

   

Servicios:
 • Teleasistencia Móvil para víctimas de violencia de género

Prestaciones Socio-económicas
 • Renta de Integración Social de Galicia (RISGA)

 • Ayudas para situaciones de Emergencia Social

 • Ayudas a los ayuntamientos para infravivienda rural

   

Programas
 • Programa de ayuda en el hogar

 • Bancos de alimentos

   

Servicios
 • Equipos de inclusión Sociolaboral

 • Comer en casa

Programas municipales

É a entrada fundamental dos Servizos Sociais, onde se reciben as demandas persoais, familiares e de colectivos, e polo tanto, onde se valoran as situacións de necesidade e os problemas sociais polos que atravesa a poboación do Concello de Cervo.

 

A través deste programa, os cidadáns e grupos do Concello reciben una axeitada información e asesoramento sobre os seus dereitos e os recursos sociais aos que poden acceder no seu marco territorial ou extraterritorial, ao mesmo tempo que reciben apoio técnico en canto á solución das situación que se presenten.

O horario de atención ó público é o seguinte:

- De luns a mércores, de 11:00 a 14:00 horas

- Xoves e venres, de 8:00 a 15:00 horas, con cita previa.

 

Programa de orientación e información

O servizo de axuda no fogar busca prestar un conxunto de atencións ás persoas no seu domicilio, desde unha perspectiva integral e normalizadora, naquelas situacións nas que teñan limitada a súa autonomía persoal ou nos casos de desestructuración familiar. Este programa é unha prestación básica dos servizos sociais comunitarios que ofrece o Concello de Cervo para dar resposta ás necesidades e demandas da poboación no fogar evitando o internamento e a separación da unidade de convivencia previa valoración técnica favorable, mellorando así a calidade de vida da poboación que habita neste municipio.

 

As prestacións que se ofrecen neste servizo son: de carácter persoal, de carácter doméstico e da vivenda e de carácter psicosocial e educativo.

 

Programa de axuda no fogar

O Programa de Emerxencia Social pretende dar resposta ás necesidades básicas para a supervivencia persoal e de mantemento da convivencia, así como paliar as situacións de necesidade que levarían aos individuos á marxinación social.

 

Coa posta en marcha deste programa, o Concello de Cervo cubre as necesidades primarias de alimentación e vestido de familias que se atopen en situacións económicas moi precarias, facilitándolles unhas condicións mínimas de habitabilidade da vivenda, así como cubrir as necesidades xerais por situacións imprevistas e que precisen dun gasto especial e urxente así como cubrir gastos que deriven de situacións que co tempo darían lugar á marxinación.

 

Programa de emerxencia social

Este programa engloba diferentes actividades que buscan un obxectivo común, como é ocupar o tempo de lecer dunha forma eficiente, na que se involucren valores de participación e integración social.

 

Está dirixido ao colectivo de persoas maiores do Concello de Cervo, proporcionándolles a posibilidade de compartir experiencias e adquirir novos coñecementos, fomentando así as relacións interpersoais. No marco deste proxecto póñense en marcha multitude de actividades, como excursións, o Día do Xubilado, o taller de memoria, cursos de ximnasia de mantemento, ou a Escola de Maiores entre outras.

 

Encontro de maiores “Dia do Xubilado”
Encontro de maiores “Dia do Xubilado”
Excursión á Semana Verde de Silleda
Excursión á Semana Verde de Silleda

Este programa de animación comunitaria está dirixido a toda a poboación do Concello de Cervo, e consta de diferentes actividades coa finalidade de mellorar o benestar social da poboación en xeral, e conta con multitude de iniciativas.

 

Os talleres e actividades deste programa inclúen actuacións que se basean en carencias socioculturais da poboación, ocupando así o seu tempo de lecer de forma eficiente na que se inculquen valores de participación e integración social.

 

Carta a un maltratador
Carta a un maltratador
Belén de plastilina
Belén de plastilina