Cambiar a idioma galego Cambiar a idioma español Cambiar a idioma italiano

Cervo

Taboleiro de anuncios

Calendario

Cervo empresarial

Zona industrial

Festas patronais

Festas gastronómicas

Ocio en Cervo

Imaxes do Concello

Teléfonos de interese

Medio ambente

Climatoloxía

Cómo chegar

Benvida do alcalde

Corporación e órganos de goberno

Servicios municipais

Descargas

Enlaces de interese

Información turística

Festas de interese

Aloxamentos

Comer en Cervo

Ónde comprar

Visitas turísticas

Turismo cultural

Transporte

Instalacións deportivas
PROGRAMA DE
COMPOSTAXE DOMÉSTICA
 

PUNTO DE INFORMACIÓN CATASTRAL

Logo PIC HORARIO DE ATENCIÓN AO PÚBLICO:

Xoves: De 11.30 h. a 15.00 h.

Venres: De 11.30 a 15.00 h.


O 7 de Maio de 2005, publicouse no Boletín Oficial do Estado a Resolución de 29 de Marzo de 2005, da Dirección Xeral do Catastro, pola que se aproba o réxime de establecemento e funcionamento dos Puntos de Información Catastral ( en diante PIC).

O Concello de Cervo obtivo a autorización para a instalación dun Punto de Información Catastral asumindo o papel de intermediador no exercicio do dereito de acceso á información catastral do cidadán, ao que poderá desde agora fornecer toda a información que sobre o mesmo exista na base de datos nacional do Catastro.

 

SERVIZOS A PRESTAR POLO PIC

Os servizos aos que se puiden acceder desde o Punto de Información Catastral son os seguintes:

 

A) Servizo de consulta libre e certificación electrónica de datos catastrais non protexidos e cartografía dixital.


B) Servizo de consulta e certificación electrónica para os titulares catastrais de datos protexidos, relativo aos bens inmobles da súa titularidade.


C) Servizo de certificación negativa de bens inmobles ou da circunstancia de non figurar como titular catastral, relativa ao propio solicitante.


D) Calquera outros servizos de consulta e certificación que se implanten no futuro, nos termos da Resolución que se dite ao efecto.


DATOS CATASTRAIS PROTEXIDOS E NON PROTEXIDOS


O artigo 51 do Texto Refundido da Lei do Catastro Inmobiliario considera como datos protexidos:

 

 • Datos relativos aos titulares catastrais: o nome, apelidos, razón social, código de identificación e domicilio.

 • Datos relativos aos bens inmobles: o valor catastral e os valores catastrais do chan e, no seu caso, da construción.

As entidades xestoras do PIC deben salvagardar a privacidade dos datos catastrais protexidos de conformidade coa Lei Orgánica do Protección de Datos de Carácter Persoal (Lei Orgánica 15/1999, de 13 de Decembro).


Os titulares catastrais que dispoñan de certificado dixital poderán consultar os certificados catastrais dos bens inmobles dos que sexan titulares.


DOCUMENTACION NECESARIA PARA SOLICITAR CERTIFICADO A TRAVÉS DO PIC

DATOS NON PROTEXIDOS

Calquera persoa pode acceder aos datos catastrais non protexidos. Pódeselle informar que pode obtelos gratuitamente a través da páxina Web do catastro *http://www.catastro.meh.é/


DATOS PROTEXIDOS

 PERSOAS FISICAS

Se o solicitante é o titular catastral:

 • Debe acreditar a súa identidade mostrando o seu DNI.
 • Debe asinar o formulario que se xera ao consultar datos protexidos.
Se o solicitante actúa como representante do titular catastral:
 • Debe achegar a autorización do titular catastral.
 • Debe entregar fotocopia do DNI do titular catastral.
 • Debe acreditar a súa identidade mostrando o seu DNI.

 PERSOAS XURIDICAS

Se o solicitante é administrador ou responsable da empresa:

 • Debe acreditar o cargo achegando copias dos folios da escritura nos que apareza o seu nomeamento.
 • Debe achegar fotocopia do DNI.
Se o solicitante é unha persoa autorizada polo representante da empresa:
 • Debe achegar autorización asinada polo administrador ou representante da empresa.
 • Debe achegar copia dos folios da escritura nos que aparece o nomeamento como administrador ou representante da empresa.
 • Debe acreditar a súa identidade mostrando o seu DNI. Descarga de modelo de autorización,

 CASOS ESPECIAIS

Comunidade de bens:

No caso das comunidades de propietarios, o presidente da comunidade é quen ostenta a representación da mesma. O cargo deberá acreditarse mediante copia do acta da Xunta de Propietarios no que foi nomeado. O Administrador da comunidade de propietarios poderá solicitar o certificado sempre que teña a autorización do presidente da comunidade.

Herdanzas:

Os herdeiros aínda non son titulares catastrais, polo que non poden solicitar certificados dos bens inmobles do causante a través dos *PIC. Teñen interese lexítimo e directo segundo o artigo 53 do Texto Refundido da Lei do Catastro, pero é a Xerencia o órgano competente para recoñecer este interese e consecuentemente o certificado será expedido exclusivamente pola Xerencia.

Deberán pois, acudir á Xerencia achegando a seguinte documentación:
 1. Declaración de Herdeiros.
 2. Se non se ten Declaración de Herdeiros hai que achegar todos os documentos que se relacionan a continuación:
 • Ou Ultimas Vontades (Solicítase no Mº de Justicia, Praza de Jacinto Benavente, 3)
 • Ou Testamento (en caso de haber testado)
 • ou Libro de Familia ( ou na súa falta documento que demostre o tracto sucesorio co titular catastral)
 • Ou DNI do herdeiro.

No caso de solicitar a información acode distinta ao herdeiro, deberase achegar dous documentos anteriores con autorización e DNI.


PUNTO DE INFORMACIÓN CATASTRAL
Copyright © by Concello de Cervo All Right Reserved.

Publicado en: 2009-01-20 (6340 Lecturas)

[ Voltar ]
Hai un problema con este bloque.

PORTAL DE TRANSPARENCIA

CERVO
O MUNDO DO MAR
O MUNDO DA INDUSTRIA
O LEGADO DA HISTORIA
O RIO XUNCO
PATRIMONIO RELIXIOSO
Ecomuseo - Terras de azul cobalto

Predicción Climatolóxica
Predicción do Tempo
Comune di Cervo (Italia)
Comune di Cervo (Italia)
Documentos
piccervo
Perfil do Contratante